De samenwerkende gemeenten in de stadsregio Amsterdam vinden verkeersveiligheid heel belangrijk. Daarom kunnen veel projecten gesubsidieerd worden - of het nu gaat om infrastructuur, verkeerseducatie of campagnes.

Subsidie infrastructuur

De Stadsregio Amsterdam heeft jaarlijks vanuit het budget Brede Doeluitkering een budget beschikbaar voor investeringen in kleine infrastructuurprojecten binnen de grenzen van het Stadsregiogebied. Specifiek voor verkeersveiligheid is ongeveer € 3 miljoen beschikbaar om de wegen verkeersveilig in te richten. Het gaat dan om maatregelen als veilige schoolzones, drempels, rotondes en aanleggen van (vrijliggend) fietspad.

Aandachtspunten bij het aanvragen van subsidie
Een project komt voor subsidie in aanmerking als het probleem of project past in het beleidskader Regionaal Verkeer en Vervoer Plan (RVVP) of is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma RVVP.
De procedure gaat uit van twee stappen: de opname in de planuitwerkingsfase en de realisatiefase. Met de opname in de planuitwerkingsfase is er sprake van een erkenning van de nut en noodzaak van het project.
Het gebruik van de standaard aanvraagformulieren voor deze projecten is verplicht en het is handig om uw aanvraag te ondersteunen met bijlagen, zoals een variantenstudie, ontwerp of kostenraming. Het is verstandig om in een vroeg stadium over de concept aanvraag te overleggen met de stadsregio. Dit werkt sneller doordat blijkt dat de kwaliteit van de aanvraag eerder op orde is.

Sluitingsdata voor het aanvragen van subsidies infrastructuur 2013 zijn:

18 februari 2013 (besluitvorming 4 april 2013)
29 april 2013 (besluitvorming 13 juni 2013)
5 augustus 2013 (besluitvorming 19 september 2013)
21 oktober 2013 (besluitvorming 5 december 2013) Jaarplannen 2014