In de stadsregio Amsterdam bepalen we samen de ambities. En we voeren de plannen en projecten ook samen uit.

Beleid en plannen

Het algemene beleid voor verkeer en vervoer in de stadsregio Amsterdam is vastgelegd in het Regionaal Verkeer en Vervoer Plan (RVVP). Bij dit plan hoort ook een uitvoeringsprogramma. In deze plannen is ook verkeersveiligheid als apart onderwerp opgenomen.
Met elkaar hebben we is op basis van dit verkeersveiligheidsbeleid een ambitiedocument gemaakt. Daarin staat hoe alle betrokken partijen samen willen komen tot een verdere afname van verkeersslachtoffers.

Samenwerken
We hebben afgesproken dat we als samenwerkende partijen Ieder jaar vier keer met elkaar vergaderen in de subregionale overleggen. We spreken dan af welke plannen we samen willen maken en welke projecten we met elkaar of los van elkaar willen gaan uitvoeren. Ook delen we kennis en leggen problemen op tafel voor advies.
Voor overkoepelende problemen zoeken we vaak met diverse partijen naar oplossingen, soms ook onder begeleiding van een gespecialiseerd bureau. Ook laat de stadsregio onderzoeken uitvoeren om zo betere plannen van aanpak te kunnen maken. Voorbeeld hiervan is het onderzoek dat is gedaan naar manieren om te zorgen dat fietsers minder vaak door het rode licht rijden.